شستشوی نمونه

آماده سازی نمونه
وضعیت تجهیز : در حال خدمت رسانی

شرح خدمت:

ویفرهای سیلیکون با هر جهت کریستالی برای زدایش از آلودگی­های فلزی و آلی توسط محلول استاندارد Piranha که مخلوطی از H2SO4 و H2Oبه نسبت 1:3 است شستشو می شوند.

ویفرهای سیلیکون با هر جهت کریستالی برای زدایش از آلودگی­های یونی و آلی و فلزی توسط محلول استاندارد RCA که مخلوطی از NH3 و H2O2 و  DI H2O به نسبت 5:1:1 است شستشو می شوند.

لیست فایل ها

لیست خدمات

  • با محلول RCA

    واحد هر ران هزینه سرویس : ۶۰۰,۰۰۰ ریال
  • با محلول DCM

    واحد هر ران هزینه سرویس : ۷۵۰,۰۰۰ ریال
  • با محلول Piranha

    واحد هر ران هزینه سرویس : ۵۰۰,۰۰۰ ریال